เพิ่มเติมทักษะให้กับตัวเอง

ตามหาทักษะที่คุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

Software Developer
Software Developer
Software developer คือ ผู้ที่ความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบ การวางแผนพัฒนา ซึ่งมักเชี่ยวชาญในภาษาเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง

  หมวดหมู่แนะนำ

  Database Administrator
  Database Administrator
  Database Administrator (DBA) ทำหน้าที่ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และวางแผนการจัดเก็บข้อมูล

   หมวดหมู่แนะนำ

   Web Developer
   Web Developer
   Web Developer เป็นอาชีพที่มีความสำคัญในการพัฒนาและดูแลความเรียบร้อบของ Website

    หมวดหมู่แนะนำ

    UI/UX Designer
    UI/UX Designer
    UX Design ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน รวมถึงทำการค้นคว้า ออกแบบ ทดสอบ และประเมินผลสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน
    UI Design เป็นการทำงานเกี่ยวกับการออกแบบเป็นหลัก

     หมวดหมู่แนะนำ

     Project Manager
     Project Manager
     Project Manager มีหน้าที่บริหารโครงการหรือ Project ให้สำเร็จตามกำหนดเวลา ภายในงบประมาณที่กำหนด

      หมวดหมู่แนะนำ

      Teacher Assistant
      Teacher Assistant
      Teacher Assistant (TA) มีหน้าที่เกี่ยวกับการช่วยปฏิบัติงานสอนในห้องปฏิบัติการ และช่วยปฏิบัติงานสอนภาคทฤษฎี

       หมวดหมู่แนะนำ