Select Your Favourite
Category And Start Learning.

( 12 Reviews )

STEM Coding

Free

( 12 Reviews )

Course Level

Intermediate

Total Hour

12h 28m

Video Tutorials

51

Course content

12h 28m

บทเรียนที่ 1 สะเต็มระดับมัธยมต้น: พื้นฐานและอื่นๆ Middle School STEM: The Basics and Beyond

1. หัวข้อในบทเรียนนี้ประกอบด้วย "วิทยาศาสตร์สำหรับ นักเรียน ม.ต้น" "Science for Middle Schoolers" วิดีโอนี้จะแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของนักเรียน หัวข้อที่ครอบคลุมอาจรวมถึงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ (รองศาสตราจารย์ ดร. พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์) "เทคโนโลยีในชีวิตของเรา" "Technology in Our Lives" วิดีโอนี้จะทำให้เห็นภาพรวมของเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวนักเรียนระดับมัธยมต้นและผลกระทบต่อสังคม หัวข้ออาจรวมถึงวิทยาการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส) "ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม" "Engineering Fundamentals" วิดีโอนี้จะแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับหลักการทางวิศวกรรมและสาขาต่างๆ ของวิศวกรรม หัวข้ออาจรวมถึงวิศวกรรมโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ (อาจารย์ ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ) "คณิตศาสตร์: เป็นมากกว่าตัวเลข" "Mathematics: More Than Just Numbers" วิดีโอนี้จะแสดงภาพรวมของความสำคัญของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันและในสาขา STEM หัวข้ออาจรวมถึงพีชคณิตพื้นฐาน เรขาคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูล (รองศาสตราจารย์ ดร. พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์) "อาชีพด้านสะเต็ม: โอกาสและความท้าทาย" "STEM Careers: Opportunities and Challenges" วิดีโอนี้จะช่วยให้นักเรียนมีแนวคิดเกี่ยวกับอาชีพที่หลากหลายในสาขา STEM ตลอดจนทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในอาชีพเหล่านี้ หัวข้ออาจรวมถึงลักษณะการทำงานในสาขา STEM การศึกษาและการฝึกอบรมที่จำเป็น ตลอดจนรางวัลและความท้าทายในการทำงานในสาขาเหล่านี้ (รองศาสตราจารย์ ดร. พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์) 2.1 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับภาพรวมและบทเรียนของโครงการวิจัย “การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะสมรรถนะทางสะเต็มและโค้ดดิ้ง ด้วยการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับมหาชนและค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรค์สร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” ได้ 2) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ 3) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายภาพรวมของเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวนักเรียนระดับมัธยมต้นและผลกระทบต่อสังคมได้ 4) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และอธิบายเกี่ยวกับหลักการทางวิศวกรรมและสาขาต่าง ๆ ของวิศวกรรมได้ 5) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายภาพรวมของความสำคัญของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันและในสาขา STEM ได้ 6) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับอาชีพที่หลากหลายในสาขา STEM ตลอดจนทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในอาชีพเหล่านี้ได้
บทเรียนที่ 1 ตอนที่ 1 แนะนำโครงการ STEM Coding
10:23
บทเรียนที่ 1 ตอนที่ 2 วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ม.ต้น
27:47
บทเรียนที่ 1 ตอนที่ 3 เทคโนโลยีในชีวิตของเรา (Technology in Our Lives)
10:47
บทเรียนที่ 1 ตอนที่ 4 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม (Engineering Fundamentals)
12:25
บทเรียนที่ 1 ตอนที่ 5 คณิตศาสตร์: เป็นมากกว่าตัวเลข (Mathematics: More Than Just Numbers)
13:48
บทเรียนที่ 1 ตอนที่ 6 อาชีพด้านสะเต็มโอกาสและความท้าทาย (STEM Careers: Opportunities and Challenges)
12:00
แบบทดสอบบทเรียนที่ 1

บทเรียนที่ 2 วิธีการทางสะเต็ม (STEM Methodology)

บทเรียนที่ 3 โค้ดดิ้งพื้นฐานสำหรับเยาวชน (Basic Coding for Young Mind)

บทเรียนที่ 4 เรียนรู้การเขียนโค้ดด้วย CodeCombat และ GoGo Board: ความท้าทายสำหรับนักเรียนมัธยมต้น (Learn to Code with CodeCombat & GoGo Board: A Middle School Adventure)

บทเรียนที่ 5 โครงงานโค้ดดิ้งด้านสะเต็ม (STEM Coding Project)

บทเรียนที่ 6 จุดเริ่มต้นของผู้ประกอบการ: โค้ดดิ้งเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับชีวิตและธุรกิจ (Where entrepreneurs start: Coding for Life-Business Solutions)

About Course

บทเรียนสะเต็มโค้ดดิ้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพื่อบ่มเพาะสมรรถนะทางสะเต็มและโค้ดดิ้ง ด้วยการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับมหาชน เพื่อเป็นพื้นฐานก่อนเข้าร่วมค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐาน โดยวิธีบูรณาการความรู้และกระบวนการความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะการคิดเชิงคำนวณ การออกแบบ เขียนโปรแกรม หรือโค้ดดิ้งและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence)

โดยโครงการพัฒนาสมรรถนะการคิดเชิงคำนวณ การออกแบบและโค้ดดิ้งเหมาะสมกับช่วงอายุของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้กรอบการบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

Audience

  • นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และครูที่ปรึกษา

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Free
Free access this course


Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media