เพิ่มเติมทักษะให้กับตัวเอง

ตามหาทักษะที่คุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

Software Developer

Software developer คือ ผู้ที่ความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบ การวางแผนพัฒนา ซึ่งมักเชี่ยวชาญในภาษาเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง

หมวดหมู่แนะนำ

Database Administrator

Database Administrator (DBA) ทำหน้าที่ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และวางแผนการจัดเก็บข้อมูล

หมวดหมู่แนะนำ

Web Developer

Web Developer เป็นอาชีพที่มีความสำคัญในการพัฒนาและดูแลความเรียบร้อบของ Website

หมวดหมู่แนะนำ

UI/UX Designer

UX Design ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน รวมถึงทำการค้นคว้า ออกแบบ ทดสอบ และประเมินผลสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน
UI Design เป็นการทำงานเกี่ยวกับการออกแบบเป็นหลัก

หมวดหมู่แนะนำ

Project Manager

Project Manager มีหน้าที่บริหารโครงการหรือ Project ให้สำเร็จตามกำหนดเวลา ภายในงบประมาณที่กำหนด

หมวดหมู่แนะนำ

Teacher Assistant

Teacher Assistant (TA) มีหน้าที่เกี่ยวกับการช่วยปฏิบัติงานสอนในห้องปฏิบัติการ และช่วยปฏิบัติงานสอนภาคทฤษฎี

หมวดหมู่แนะนำ

Software Developer

Software developer คือ ผู้ที่ความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบ การวางแผนพัฒนา ซึ่งมักเชี่ยวชาญในภาษาเขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง

หมวดหมู่แนะนำ

Database Administrator

Database Administrator (DBA) ทำหน้าที่ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และวางแผนการจัดเก็บข้อมูล

หมวดหมู่แนะนำ

Web Developer

Web Developer เป็นอาชีพที่มีความสำคัญในการพัฒนาและดูแลความเรียบร้อบของ Website

หมวดหมู่แนะนำ

UI/UX Designer

UX Design ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน รวมถึงทำการค้นคว้า ออกแบบ ทดสอบ และประเมินผลสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน
UI Design เป็นการทำงานเกี่ยวกับการออกแบบเป็นหลัก

หมวดหมู่แนะนำ

Project Manager

Project Manager มีหน้าที่บริหารโครงการหรือ Project ให้สำเร็จตามกำหนดเวลา ภายในงบประมาณที่กำหนด

หมวดหมู่แนะนำ

Teacher Assistant

Teacher Assistant (TA) มีหน้าที่เกี่ยวกับการช่วยปฏิบัติงานสอนในห้องปฏิบัติการ และช่วยปฏิบัติงานสอนภาคทฤษฎี

หมวดหมู่แนะนำ