Thailand PMU-B Coding & AI Academy

เพื่อส่งเสริมระบบ ววน. ในการพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเพิ่มกำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะสูง ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ Coding สำหรับรองรับโลกยุคดิจิทัล ตามพันธกิจบริหารจัดการภายใต้แผน ววน. ประจำปี 2566-2570 ในแผนงาน N44 (S4P21) พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีสมรรถนะและความรู้ ฉลาดรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมถึง Coding โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย บพค. เล็งเห็นความสำคัญในการจัดรวบรวมทุกหลักสูตรของโครงการให้ผู้สนใจสามารถเข้าเรียนได้อย่างไม่จำกัด เกิดเป็น Thailand PMU-B Coding & AI Academy ของประเทศ เพื่อให้เยาวชนและบุคลากรของประเทศมีองค์ความรู้ ทักษะในการผลิตเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมให้เปลี่ยนจากประเทศผู้ใช้งานเป็นประเทศผู้ผลิต สร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเจริญได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และสามารถพึ่งพาตนเองได้

ภาคเหนือ

บทเรียนสะเต็มโค้ดดิ้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพื่อบ่มเพาะสมรรถนะทางสะเต็มและโค้ดดิ้ง ด้วยการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับมหาชน เพื่อเป็นพื้นฐานก่อนเข้าร่วมค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐาน ประกอบด้วยโครงการ
โครงการย่อย 1 – การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะสมรรถนะทางสะเต็มและโค้ดดิ้ง ด้วยการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับมหาชนและค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรค์สร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการในระดับนักเรียนมัธยมต้น
โครงการย่อย 2 – โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และการเขียนโค้ดเพื่อมุ่งสู่การเป็นนวัตกรด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักเรียนมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
โครงการย่อย 3 – โครงการ บียอนโคดดิ้ง (Beyond Coding) เพื่อพัฒนาทักษะเดิมและสร้างทักษะใหม่ด้านคณิตศาสตร์ และการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง สำหรับเยาวชน นักวิจัยและนวัตกร เพื่อเตรียมตัวสำหรับตลาดแรงงาน

NeuroSc

สำหรับผู้ที่อยากไขความลับของเต้าหู้ก้อนเล็ก ๆ โครงการ Brain Code 101 สามารถคลายความสงสัยให้คุณได้ โครงการนี้เป็นโครงการที่ตั้งใจสร้างพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์ ประสาทศาสตร์ กระบวนการด้านข้อมูล การเขียนโปรแกรม และเทคโนโลยี ผ่านคอร์สออนไลน์ การลงมือปฏิบัติจริง และโอกาสการนำความรู้ไปใช้แก้ไขโจทย์จากผู้ประกอบการ ประกอบด้วยโครงการ
โครงการย่อย 1 – โครงการพัฒนาเนื้อหาประสาทวิทยาศาสตร์คณนาและการประเมิน เพื่อเป็นรากฐานความรู้ประกอบการเรียนการสอน การเขียนโปรแกรมสำหรับความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและสัญญาณสมอง ผ่านการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์
โครงการย่อย 2 – โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอน ชุดโปรแกรมสำหรับความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและสัญญาณสมอง ผ่านการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์
โครงการย่อย 3 – โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันและเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนโปรแกรมในเยาวชนและบุคคลากรจากสหสาขา ผ่านประสบการณ์จริงในการรังสรรค์นวัตกรรมด้านประสาทวิทยาการคำนวณเพื่อตอบโจทย์วิจัยและอุตสาหกรรม และ สร้างกลไกการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน
โครงการย่อย 4 – โครงการ AI Builders: พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และแก้โจทย์ด้วยทักษะการเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล สำหรับนักเรียนมัธยมต้น-ปลาย

ภาคอีสาน

โครงการวิจัยโมเดลระบบนิเวศการเรียนรู้ที่บูรณาการ Coding & AI สำหรับเยาวชน โดย E-SAN Thailand (PMU-B) Coding & AI Academy และ Let’s code Thailand เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ได้พัฒนาความรู้ และทักษะระดับสูงผ่านหลักสูตรด้าน Coding และปัญญาประดิษฐ์ และชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท รางวัลสูงสุดได้รับโอกาสศึกษาดูงานที่สหรัฐอเมริกากับ Let’s code Thailand ประกอบด้วยโครงการ
โครงการย่อย 1 – การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ Coding & AI ด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของ Code Combat และนวัตกรรมการศึกษา ด้าน AI ที่ตอบสนองต่อการพัฒนากำลังคน
โครงการย่อย 2 – การพัฒนาเยาวชนเพื่อเข้าสู่วิชาชีพขั้นสูงด้าน Coding & AI ร่วมกับ Coding Entrepreneur & Partnership: BCG Industrial-IoTs Factory
โครงการย่อย 3 – การพัฒนาเยาวชนเพื่อเข้าสู่วิชาชีพขั้นสูงด้าน Coding & AI ร่วมกับ Coding Entrepreneur & Partnership: AR-E-sport
โครงการย่อย 4 – การพัฒนาเยาวชนเพื่อเข้าสู่วิชาชีพขั้นสูงด้าน Coding & AI ร่วมกับ Coding Entrepreneur & Partnership: Blockchain & Fintech
โครงการย่อย 5 – การพัฒนาเยาวชนเพื่อเข้าสู่วิชาชีพขั้นสูงด้าน Coding & AI ร่วมกับ Coding Entrepreneur & Partnership: Data Science
โครงการย่อย 6 – การพัฒนาเยาวชนเพื่อเข้าสู่วิชาชีพขั้นสูงด้าน Coding & AI ร่วมกับ Coding Entrepreneur & Partnership: Personal AI

SMART Farm

โครงการพัฒนาทักษะด้านสะเต็มและโค้ดดิ้ง(STEM and Coding Skills) แก่เยาวชนในชนบทเพื่อก้าวสู่ “ยุวเกษตรกรอัจฉริยะ” ในอุตสาหกรรมเกษตรแม่นยำ ประกอบด้วยโครงการ
โครงการย่อย 1 – โครงการพัฒนาทักษะด้านสะเต็มและโค้ดดิ้ง (STEM and Coding Skills) แก่เยาวชนในชนบท เพื่อก้าวสู่ ยุวเกษตรกรอัจฉริยะ ในอุตสาหกรรมเกษตรแม่นยำ
โครงการย่อย 2 – การพัฒนาพลเมืองดิจิทอลเพื่อรองรับเกษตรอัจฉริยะผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์: AITHAIGEN
โครงการย่อย 3 – นักออกแบบระบบบริหารแปลงเกษตร ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT) นวัตกรรมแบบเปิด HandySense

RAC

โครงการนี้ช่วยให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ด้าน Robotics, AI และ Coding ที่สามารถนำไปใช้งานแก้โจทย์จริงได้ ประกอบด้วยโครงการ
โครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC)

ภาคเหนือ​

บทเรียนสะเต็มโค้ดดิ้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเพื่อบ่มเพาะสมรรถนะทางสะเต็มและโค้ดดิ้ง ด้วยการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับมหาชน เพื่อเป็นพื้นฐานก่อนเข้าร่วมค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรสร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐาน ประกอบด้วยโครงการ
โครงการย่อย 1 – การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะสมรรถนะทางสะเต็มและโค้ดดิ้ง ด้วยการเรียนรู้แบบเปิดสำหรับมหาชนและค่ายนวัตกรรมเพื่อสรรค์สร้างสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการในระดับนักเรียนมัธยมต้น
โครงการย่อย 2 – โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และการเขียนโค้ดเพื่อมุ่งสู่การเป็นนวัตกรด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับนักเรียนมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
โครงการย่อย 3 – โครงการ บียอนโคดดิ้ง (Beyond Coding) เพื่อพัฒนาทักษะเดิมและสร้างทักษะใหม่ด้านคณิตศาสตร์ และการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง สำหรับเยาวชน นักวิจัยและนวัตกร เพื่อเตรียมตัวสำหรับตลาดแรงงาน

NeuroSc​

สำหรับผู้ที่อยากไขความลับของเต้าหู้ก้อนเล็ก ๆ โครงการ Brain Code 101 สามารถคลายความสงสัยให้คุณได้ โครงการนี้เป็นโครงการที่ตั้งใจสร้างพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์ ประสาทศาสตร์ กระบวนการด้านข้อมูล การเขียนโปรแกรม และเทคโนโลยี ผ่านคอร์สออนไลน์ การลงมือปฏิบัติจริง และโอกาสการนำความรู้ไปใช้แก้ไขโจทย์จากผู้ประกอบการ ประกอบด้วยโครงการ
โครงการย่อย 1 – โครงการพัฒนาเนื้อหาประสาทวิทยาศาสตร์คณนาและการประเมิน เพื่อเป็นรากฐานความรู้ประกอบการเรียนการสอน การเขียนโปรแกรมสำหรับความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและสัญญาณสมอง ผ่านการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์
โครงการย่อย 2 – โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอน ชุดโปรแกรมสำหรับความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและสัญญาณสมอง ผ่านการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์
โครงการย่อย 3 – โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันและเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนโปรแกรมในเยาวชนและบุคคลากรจากสหสาขา ผ่านประสบการณ์จริงในการรังสรรค์นวัตกรรมด้านประสาทวิทยาการคำนวณเพื่อตอบโจทย์วิจัยและอุตสาหกรรม และ สร้างกลไกการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน
โครงการย่อย 4 – โครงการ AI Builders: พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และแก้โจทย์ด้วยทักษะการเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล สำหรับนักเรียนมัธยมต้น-ปลาย

ภาคอีสาน

โครงการวิจัยโมเดลระบบนิเวศการเรียนรู้ที่บูรณาการ Coding & AI สำหรับเยาวชน โดย E-SAN Thailand (PMU-B) Coding & AI Academy และ Let’s code Thailand เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ได้พัฒนาความรู้ และทักษะระดับสูงผ่านหลักสูตรด้าน Coding และปัญญาประดิษฐ์ และชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท รางวัลสูงสุดได้รับโอกาสศึกษาดูงานที่สหรัฐอเมริกากับ Let’s code Thailand ประกอบด้วยโครงการ
โครงการย่อย 1 – การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะ Coding & AI ด้วยแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของ Code Combat และนวัตกรรมการศึกษา ด้าน AI ที่ตอบสนองต่อการพัฒนากำลังคน
โครงการย่อย 2 – การพัฒนาเยาวชนเพื่อเข้าสู่วิชาชีพขั้นสูงด้าน Coding & AI ร่วมกับ Coding Entrepreneur & Partnership: BCG Industrial-IoTs Factory
โครงการย่อย 3 – การพัฒนาเยาวชนเพื่อเข้าสู่วิชาชีพขั้นสูงด้าน Coding & AI ร่วมกับ Coding Entrepreneur & Partnership: AR-E-sport
โครงการย่อย 4 – การพัฒนาเยาวชนเพื่อเข้าสู่วิชาชีพขั้นสูงด้าน Coding & AI ร่วมกับ Coding Entrepreneur & Partnership: Blockchain & Fintech
โครงการย่อย 5 – การพัฒนาเยาวชนเพื่อเข้าสู่วิชาชีพขั้นสูงด้าน Coding & AI ร่วมกับ Coding Entrepreneur & Partnership: Data Science
โครงการย่อย 6 – การพัฒนาเยาวชนเพื่อเข้าสู่วิชาชีพขั้นสูงด้าน Coding & AI ร่วมกับ Coding Entrepreneur & Partnership: Personal AI

SMART Farm

โครงการพัฒนาทักษะด้านสะเต็มและโค้ดดิ้ง(STEM and Coding Skills) แก่เยาวชนในชนบทเพื่อก้าวสู่ “ยุวเกษตรกรอัจฉริยะ” ในอุตสาหกรรมเกษตรแม่นยำ ประกอบด้วยโครงการ
โครงการย่อย 1 – โครงการพัฒนาทักษะด้านสะเต็มและโค้ดดิ้ง (STEM and Coding Skills) แก่เยาวชนในชนบท เพื่อก้าวสู่ ยุวเกษตรกรอัจฉริยะ ในอุตสาหกรรมเกษตรแม่นยำ
โครงการย่อย 2 – การพัฒนาพลเมืองดิจิทอลเพื่อรองรับเกษตรอัจฉริยะผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์: AITHAIGEN
โครงการย่อย 3 – นักออกแบบระบบบริหารแปลงเกษตร ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT) นวัตกรรมแบบเปิด HandySense

RAC

สำหรับผู้ที่อยากไขความลับของเต้าหู้ก้อนเล็ก ๆ โครงการ Brain Code 101 สามารถคลายความสงสัยให้คุณได้ โครงการนี้เป็นโครงการที่ตั้งใจสร้างพื้นที่ให้ผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์ ประสาทศาสตร์ กระบวนการด้านข้อมูล การเขียนโปรแกรม และเทคโนโลยี ผ่านคอร์สออนไลน์ การลงมือปฏิบัติจริง และโอกาสการนำความรู้ไปใช้แก้ไขโจทย์จากผู้ประกอบการ ประกอบด้วยโครงการ
โครงการย่อย 1 – โครงการพัฒนาเนื้อหาประสาทวิทยาศาสตร์คณนาและการประเมิน เพื่อเป็นรากฐานความรู้ประกอบการเรียนการสอน การเขียนโปรแกรมสำหรับความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและสัญญาณสมอง ผ่านการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์
โครงการย่อย 2 – โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอน ชุดโปรแกรมสำหรับความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและสัญญาณสมอง ผ่านการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์
โครงการย่อย 3 – โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันและเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนโปรแกรมในเยาวชนและบุคคลากรจากสหสาขา ผ่านประสบการณ์จริงในการรังสรรค์นวัตกรรมด้านประสาทวิทยาการคำนวณเพื่อตอบโจทย์วิจัยและอุตสาหกรรม และ สร้างกลไกการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน
โครงการย่อย 4 – โครงการ AI Builders: พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และแก้โจทย์ด้วยทักษะการเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล สำหรับนักเรียนมัธยมต้น-ปลาย